کندو

ما در پيله های شيشه
به کندويی از هواييم
از دو سوی شيشه
به هم بوسه ميفرستيم .
چه زندان زيبايی
که دريچه اش ماه است .


فدريکو گارسيا لورکا

/ 2 نظر / 5 بازدید
shiva

خيلی جالب بود . من تا حالا نشنيده بودم . مثل هميشه پر از مطالب جديد و ناب هستی. ای ول .